Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ แผนพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสําคัญอย่างไร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสําคัญอย่างไร

08 ก.ค. 2566 0 688

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ รวมถึงเป็นเป้าหมายร่วมที่คนในสังคมพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปในทิศ

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2560 0 24,750

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

22 พ.ย. 2560 0 11,304

ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

05 ม.ค. 2564 0 50,318

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (1) ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงิน
ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงิน

27 ส.ค. 2561 0 2,612

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7033 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปิดงบ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 14,814

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

1
^