Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2564

ด้านที่ 1  การบริหารจัดการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1 – 24 จำนวน 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดจริง จำนวน 23 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2 - 24 จำนวน 65 คะแนน
2. ตัวชี้วัดนำร่อง จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน 5 คะแนน (ไม่นำไปนับเป็นคะแนน รวม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการดำเนินการ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1 ร้อยละ 70
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ด้านที่
2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ตัวชี้วัดที่ 25 - 44 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผน การส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ ข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 2 ร้อยละ 70
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 45 – 90 จำ นวน 46 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดจริง จำนวน 44 ตัวชี้วัด ตัวชี้ วัดที่ 45 – 78, 81 - 90 จำนวน 220 คะแนน
2. ตัวชี้วัด นำร่อง จำนวน 2 ตัวชี้ วัด ตัวชี้วัดที่ 79 – 80 จำนวน 10 ค ะแนน (ไม่นำไปนับเป็นคะแนนรวม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการดำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 3 ร้อยละ 70
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 91 – 176 จำนวน 86 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดจริง จำนวน 85 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 91 – 175, 176 จำนวน 415 คะแนน
2. ตัวชี้วัดนำร่อง จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 174 จำนวน 5 คะแนน (ไม่นำไปนับเป็นคะแนนรวม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 4 ร้อยละ 70
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 177 - 190 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดจริง จำนวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 177 - 189 จำนวน 65 คะแนน
2. ตัวชี้วัดนำร่อง จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 190 จำนวน 5 คะแนน (ไม่นำไปนับเป็นคะแนนรวม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถิ่น ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 5 ร้อยละ 70
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]+++++
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^