Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ แบบประเมิน LPA

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

08 ส.ค. 2563 0 6,396

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564
แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564

05 ก.ค. 2564 0 18,952

แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการบริหารจัดการ 2) การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) การบริหารงานการเงินและการคลัง 4) การบริการสาธารณะ 5) ธรรมาภิ

1
^