Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : ที่ มท 0816.2/ว 6056
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ : เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
เอกสาร[เพิ่มเติม] :
    มท 0816.2/ว 6056 ลว 20 ต.ค. 2559
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^