Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ หนังสือหารือ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.ค. 2561 0 11,997

หนังสือราชการ ที่ มท 0816.2/ว 6056 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

23 ก.ค. 2561 0 1,316

ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ อบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕)

หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

23 ก.ค. 2561 0 1,962

หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142)

แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 ก.ค. 2561 0 3,338

แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว197)

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ

23 ก.ค. 2561 0 1,026

ตอบข้อหารือเรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/2149)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร

23 ก.ค. 2561 0 6,959

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

20 ก.ค. 2561 0 1,162

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1
^