Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^