Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12)

----
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^