Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ตำแหน่งคัดเลือก


ผู้อำนวยการกอง.../หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ตำแหน่งสอบคัดเลือก

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^