Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ PA-E001-PDF คู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดต ปี 65 ไฟล์ PDF จำนวน 621 หน้า

คู่มือสอบ PA-E001-PDF คู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดต ปี 65 ไฟล์ PDF จำนวน 621 หน้า
คู่มือสอบ PA-E001 คู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดต ปี 65 ไฟล์ PDF จำนวน 621 หน้า เนื้อหาประกอบด้วย

1. แนวข้อสอบความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
2. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขของประเทศไทยและของต่างประเทศ
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การติดตามและประเมิลผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารองค์กร
5. แนวคิดและการใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ
6. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการบริหารองค์กร
7. แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
9. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและตำบล พ.ศ. 2562
10. นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
11. แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
13. แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
14. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
15. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
16. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
17. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)
19. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
20. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
21. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
22. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
23. แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
24. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
25. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
26. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
27. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
28. แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง  การบริหารจัดการแนวเขตการกครองและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
29. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้า งานทะเบียนครอบครัว   และงานทะเบียนพินัยกรรม 
30. แนวข้อสอบงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขาย ทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรมและงานสถานบริการ
31. ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคงภายในและ การจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
32. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองรักษาดินแดน
33. แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 - แนวข้อสอบไวยกรณ์Grammar
- แนวข้อสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary
 - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading

***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

  1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง ที่บัญชีธนาคาร.กรุงไทย..ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง...บัญชีเลขที่...113 0 54776 0…

  2. หรือสแกน QR

    ขั้นตอน 3
        1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
        2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 499.00 บาท

ราคาสุทธิ : 229.00 บาท

^