Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E001-PDF คู่มือสอบ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) ไฟล์ PDF 112 หน้า

คู่มือสอบ TH-E001-PDF คู่มือสอบ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) ไฟล์ PDF 112 หน้า
คู่มือสอบ TH-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) ไฟล์ PDF 112 หน้า
สรุปสั้นๆ เน้นๆ เทคนิคที่ทำให้จำง่ายในการทำข้อสอบ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
+อุปมาอุปไมย
 • -หลักการทำโจทย์อุปมาอุปไมย
 • -สรุปหลักการหาความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
+การวิเคราะห์ตารางข้อมูล
 • -หลักการวิเคราะห์ตารางข้อมูล
+อนุกรม
 • -หลักคิดวิธีการทำข้อสอบอนุกรมแบบเพิ่ม/ลดด้วยค่าคงที่
 • -อนุกรม 1 ชุด แบบยกกำลัง
 • -อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง
 • -อนุกรมแบบผสม
 • -อนุกรมแบบแยกชุด
 • -อนุกรมแบบเศษส่วน
+พื้นฐานคณิตศาสตร์
 • -การเปรียบเทียบมาตราส่วน
 • -การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • -การหาค่าเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ
 • -การหาอัตราส่วน
 • +สูตรการหาพื้นที่
 • -สูตรการหาพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญ
 • -สูตรการหาปริมาตรต่างๆ ที่สำคัญ
 • +การหาอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา
 • -สูตรการหาอัตราเร็ว ระยะทาง และระยะเวลา
 • +เลขยกกำลัง

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
 • +สรุปหลักการสะกดคำ
 • +คำที่มักสะกดผิด
 • +หลักการอ่านคำ
 • +สรุปหลักการเทคนิคการสังเกตประโยคบกพร่อง
 • +การเรียงประโยค หลักการทำโจทย์เรียงประโยค
 • +การอ่านบทความ
 • -หลักการทำโจทย์การอ่านบทความ
 • -สรุปเทคนิคการตีโจทย์
 • -วิธีดูคีย์เวิร์ด (keyword) ของบทคความ

ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
+ภาษาอังกฤษ
 • -Part of Speech (ชนิดของคำ)
 • -Verb (v.) : กริยา
 • -Adjective (adj.) : คำคุณศัพท์
 • -Adverb (adv.) : คำวิเศษณ์
 • -Pronoun (Pro.) : คำสรรพนาม
 • -Preposition (Prep.) : คำบุพบท
 • -Conjunction : คำสันธาน
 • -Interjection : คำอุทาน
 • -Article (คำนำหน้าคำนาม)
 • -If – Clause รูปแบบประโยคเงื่อนไข
 • -Comparison รูปแบบประโยคเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 4 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 • +สรุปนโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
 • -สรุปยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
 • -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • +สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • +สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 ฉบับ
 • +สรุป พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 • +สรุป พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • +สรุป พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 • +สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • +สรุป พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • +สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • +สรุป พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • +สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
 • +สรุป พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข 2562

ภาคผนวก
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง ที่บัญชีธนาคาร.กรุงไทย..ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง...บัญชีเลขที่ 113 0 54776 0

 2. หรือสแกน QR

  ขั้นตอน 3
      1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
      2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 299.00 บาท

ราคาสุทธิ : 199.00 บาท

^