Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E002-PDF คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E002-PDF คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E002-PDF คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วย 

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

 • ตรรกศาสตร์

 • อนุกรม

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป

 • เงื่อนไขสัญลักษณ์

 • อุปมาอุปไมย

 • การวิเคราะห์ขอมูลเพียงพอ สดมภ์

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

 • อ่านจับใจความ

 • การใช้ภาษา (การเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)

 • การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

 • การเรียงลำดับข้อความ

 • การใช้ภาษาให้ถูกต้องรัดกุม

 • การเลือกใช้และเติมคำ

 • การจัดประเภทแบบเข้าพวกและไม่เข้าพวก

 • การอ่านและสะกดคำ

 • คำที่มักเขียนผิด

 • ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

 • คำราชาศัพท์

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • Part of Speech (ชนิดของคำ)

 • Article (ค าน าหน้าค านาม)

 • Reading Comprehension

 • Tense

 • If – Clause (รูปแบบประโยคเงื่อนไข)

 • Comparison(รูปแบบประโยคเปรียบเทียบ)

ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 • รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 • พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(ไฟล์ PDF 204 หน้า รวมปก)
***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง บัญชีธนาคาร กรุงไทย ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง บัญชีเลขที่ 113 0 54776 0

 2. หรือสแกน QR

  ขั้นตอน 3
      1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
      2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 399.00 บาท

ราคาสุทธิ : 199.00 บาท

^