Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E003-PDF แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักทุกตำแหน่งต้องสอบ)ท้องถิ่น - ไฟล์ PDF /237 หน้า

คู่มือสอบ TH-E003-PDF แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักทุกตำแหน่งต้องสอบ)ท้องถิ่น - ไฟล์ PDF /237 หน้า

คู่มือสอบ TH-E003-PDF แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

(กฏหมายหลักทุกตำแหน่งต้องสอบ)ท้องถิ่น - ไฟล์ PDF /237 หน้า

 
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เรื่อง นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 

(ไฟล์ PDF 204 หน้า รวมปก)
***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนที่แจ้งข้างล่าง บัญชีธนาคาร กรุงไทย ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง บัญชีเลขที่ 113 0 54776 0

 2. หรือสแกน QR

  ขั้นตอน 3
      1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
      2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 399.00 บาท

ราคาสุทธิ : 199.00 บาท

^