Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E004-PDF ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ #2 (แนวข้อสอบพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ)

คู่มือสอบ TH-E004-PDF ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ #2 (แนวข้อสอบพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ)

คู่มือสอบ TH-E004-PDF ชุด ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น (ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ #2 (แนวข้อสอบพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ) ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 •  แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
 •  แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา /30 ข้อ
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เรื่อง แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง ที่บัญชีธนาคาร.กรุงไทย..ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง...บัญชีเลขที่...113 0 54776 0…

 2. หรือสแกน QR

  ขั้นตอน 3
      1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
      2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 399.00 บาท

ราคาสุทธิ : 199.00 บาท

^