Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. KP-E02 ชุด 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ไฟล์ PDF 577 หน้า)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. KP-E02 ชุด 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ไฟล์ PDF 577 หน้า)

KP-E02 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ชุด 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (ไฟล์ PDF 577 หน้า)

-สรุปกฎหมาย

 • -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม + เฉลย
 • -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง + เฉลย
 • -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 + เฉลย
 • -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 + เฉลย 
 • -แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ + เฉลย

ภาคผนวก

 • -ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
 • -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2
ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง ที่บัญชีธนาคาร.กรุงไทย..ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง...บัญชีเลขที่...113 0 54776 0…

 2. หรือสแกน QR


ขั้นตอน 3
    1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
    2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น


 

ราคา : 299.00 บาท

ราคาสุทธิ : 79.00 บาท

^