Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือสอบ TH-E3205-PDF คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือสอบ TH-E3205-PDF คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ฉบับสมบูรณ์)
รหัส TH-E3205-PDF คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ฉบับสมบูรณ์) เนื้อหาประกอบด้วย
ชุดความรู้ความสามารถทั่วไป(วิชาคณิตศาสตร์ )+แนวข้อสอบ+เฉลย
ชุดความรู้ภาษาไทย+แนวข้อสอบ+เฉลย
ชุดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560+แนวข้อสอบ+เฉลย
 • สรุปสาระสาคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547+แนวข้อสอบ+เฉลย
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561+เฉลย
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544+แนวข้อสอบ+เฉลย

***สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VVIP ดาวน์โหลดฟรี ที่เมนู =>eBook VIP

วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 1 กด เปิดดู/ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับผู้ที่ไม่มีรหัสเปิดไฟล์ ให้ดำเนเนินการตาม ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 2

 1. ชำระเงิน ตามจำนวนเงินที่แจ้งข้างล่าง ที่บัญชีธนาคาร.กรุงไทย..ชื่อนายวิโรจน์ สุขหนองบึง...บัญชีเลขที่...113 0 54776 0…

 2. หรือสแกน QR

  ขั้นตอน 3
      1) ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียดให้แอดมินที่ Line ID 0633435179
      2) แอดมินจะส่งรหัสเปิดไฟล์ ให้ทางแชทไลน์เท่านั้น

ราคา : 399.00 บาท

ราคาสุทธิ : 229.00 บาท

^