Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

04 ก.ย. 2560 0 5,780

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ ศ 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ ศ 2546

1
^