Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ ระเบียบ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.

31 ต.ค. 2560 0 3,799

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท ฉบับที่ 3 พ ศ 2558

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 ก.ย. 2560 0 3,345

ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

^