Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แบบทดสอบชุดที่ 31 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกแนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบออนไลน์


ในการพัฒนาชนบทของประเทศไทยนั้นควรจะมีหลักการในการบริหารอย่างไร จึงจะทําให้การพัฒนาชนบทของประเทศได้ผลอย่างสมบูรณ์ *

การทํางานพัฒนาชุมชนโดยอาศัยโครงการช่วยให้เกิดการพัฒนาคนเพราะ *

ใครเป็นผู้ริเริ่มและดําเนินการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาชุมชน *

การให้การศึกษาโดยการพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง จะมีประโยชน์อย่างไร *

ข้อใดต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นชุมชน *

บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นโครงสร้างทางการเมืองชนบทไทย *

การพัฒนาชุมชน จะต้องมีการกําหนดนโยบายและการวางแผนอย่างไร *

ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน *
แนวข้อสอบออนไลน์
แนวข้อสอบออนไลน์
นักพัฒนาชุมชน (ชุดแจกฟรี 30 ข้อ)

(สำหรับสมาชิกสามัญ สมัครตอนนี้ฟรี!)ติวสอบออนไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^