Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปี 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปี 2566

19 ธ.ค. 2566 0 239

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 29 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 29 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย)

08 พ.ย. 2566 0 329

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 29 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

08 พ.ย. 2566 0 129

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 27 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 27 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)

08 พ.ย. 2566 0 98

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 27 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 26 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 26 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)

08 พ.ย. 2566 0 57

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 26 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 24 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ! 65 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 24 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ! 65 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

08 พ.ย. 2566 0 59

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 24 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ! 65 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 23 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 23 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

07 พ.ย. 2566 0 71

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 23 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 22 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบ! พร้อมใบเกียรติบัตร)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 22 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบ! พร้อมใบเกียรติบัตร)

07 พ.ย. 2566 0 86

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 22 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบ! พร้อมใบเกียรติบัตร)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 21 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 21 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)

07 พ.ย. 2566 0 57

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 21 VIP_แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 20 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (80ข้อ ชุดติวสอบ!)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 20 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (80ข้อ ชุดติวสอบ!)

07 พ.ย. 2566 0 72

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 20 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (80ข้อ ชุดติวสอบ!)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 19 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 50 ข้อ)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 19 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 50 ข้อ)

07 พ.ย. 2566 0 66

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 19 VIP_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 50 ข้อ)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 18 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ชุดติวสอบ!)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 18 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ชุดติวสอบ!)

07 พ.ย. 2566 0 26

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 18 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(ชุดติวสอบ!)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 17 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ!)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 17 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ!)

07 พ.ย. 2566 0 25

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 17 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ!)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 16 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดติวสอบ 100 ข้อ)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 16 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดติวสอบ 100 ข้อ)

07 พ.ย. 2566 0 29

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 16 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดติวสอบ 100 ข้อ)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 11 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 11 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย)

06 พ.ย. 2566 0 60

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 11 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 10 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 10 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย)

06 พ.ย. 2566 0 32

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 10 VIP_แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 9 VIP_แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 9 VIP_แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

06 พ.ย. 2566 0 29

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 9 VIP_แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย)

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 8 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 8 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

06 พ.ย. 2566 0 23

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 8 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 7 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 7 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

06 พ.ย. 2566 0 25

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 7 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 6 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 6 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

06 พ.ย. 2566 0 21

แจกฟรี ไฟล์ pdf แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 6 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

^