Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ

eBook PA-E001 อีบุ๊กคู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุด ปี 65
eBook PA-E001 อีบุ๊กคู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุด ปี 65

31 ต.ค. 2565 0 254

eBook PA-E001 อีบุ๊กคู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดต ปี 65 เนื้อหาประกอบด้วย 1. แนวข้อสอบความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ 2. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขของประเทศไทย ฯลฯ

หนังสือคู่มือ LCL-KP-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. 65 (เล่มเดียวเอาอยู่)
หนังสือคู่มือ LCL-KP-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. 65 (เล่มเดียวเอาอยู่)

26 ก.ย. 2565 0 556

หนังสือคู่มือ LCL-KP-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. 65 รายละเอียด หนังสือคู่มือสอบ ชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้ ภาค 1 ทฤษฎีและเทคนิคพิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) ภาค 2 ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. >แนวข้อสอบ+เฉลย ชุดวิชาภาษาไทย > แนวข้อสอบ+เฉลย

แจกฟรี สมาชิก VIP ชุดLCL-KP-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)
แจกฟรี สมาชิก VIP ชุดLCL-KP-E001 หนังสือคู่มือ สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก)

26 ก.ย. 2565 0 295

รายละเอียด หนังสือคู่มือสอบ ชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้ ภาค 1 ทฤษฎีและเทคนิคพิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) ภาค 2 ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค 3 กฎหมายสอบ ก.พ. (ฉบับเต็ม) -พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

(เฉพาะสมาชิก VVIP)ไฟล์คู่มือสอบ ชุด สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. 65 เอกสารหนา 462 หน้ารวมปก (ไฟล์ PDF รหัส LCL-KP-E001 )
(เฉพาะสมาชิก VVIP)ไฟล์คู่มือสอบ ชุด สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. 65 เอกสารหนา 462 หน้ารวมปก (ไฟล์ PDF รหัส LCL-KP-E001 )

22 ม.ค. 2566 0 11

รายละเอียด คู่มือสอบ ชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้ ภาค 1 ทฤษฎีและเทคนิคพิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก) ภาค 2 ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค 3 กฎหมายสอบ ก.พ. (ฉบับเต็ม)

e-Book อีบุ๊กคู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุดปี 65
e-Book อีบุ๊กคู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุดปี 65

01 พ.ย. 2565 0 337

e-Book อีบุ๊กคู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุดปี 65 1. แนวข้อสอบความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ 2. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขของประเทศไทยและของต่างประเทศ 3

คู่มือสอบปลัดอำเภอ PA-E001 (ไฟล์ PDF)คู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุด ปี 65
คู่มือสอบปลัดอำเภอ PA-E001 (ไฟล์ PDF)คู่มือสอบปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุด ปี 65

21 ม.ค. 2566 0 30

1. แนวข้อสอบความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ 2. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขของประเทศไทยและของต่างประเทศ 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของก

สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566

12 ม.ค. 2566 0 97

สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัครสอบจร

ที่ มท 0809.6/ว 137 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ที่ มท 0809.6/ว 137 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

06 ม.ค. 2566 0 257

หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 173 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้กำหนดต

Pretest ชุด 1/10 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (พร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/10 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (พร้อมใบเกียรติบัตร)

18 ธ.ค. 2565 0 775

Pretest ชุด 1/10 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (พร้อมใบเกียรติบัตร)เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วยแบบทดสอบแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ

Pretest ชุด 1/10 (สมาชิกสามัญ) แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/10 (สมาชิกสามัญ) แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

18 ธ.ค. 2565 0 228

Pretest ชุด 1/10 (สมาชิกสามัญ) แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วยแบบทดสอบแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แบบทดสอบแนวข้อสอบ

Pretest ชุด 1/10 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/10 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

18 ธ.ค. 2565 0 129

Pretest ชุด 1/10 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วยแบบทดสอบแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบั

Pretest ชุด 1/9 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/9 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

03 ธ.ค. 2565 0 581

Pretest ชุด 1/9 แจกฟรี แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

Pretest ชุด 1/9 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/9 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

03 ธ.ค. 2565 0 159

Pretest ชุด 1/9 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

Pretest ชุด 1/9 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/9 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

03 ธ.ค. 2565 0 177

Pretest ชุด 1/9 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

อริยสัจ 4  :  อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
อริยสัจ 4  :  อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา

28 ม.ค. 2565 0 65,535

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ (1) ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (2) สมุทัย (หลักธรรมที่ควรละ) สมุทัย คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความทุกข์ เพราะความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ (3) นิโรธ (หลักธร

Pretest ชุด 1/8 แจกฟรี! แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร
Pretest ชุด 1/8 แจกฟรี! แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร

28 พ.ย. 2565 0 572

Pretest ชุด 1/8 แจกฟรี! แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 255

Pretest ชุด 1/8 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (40 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/8 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (40 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

28 พ.ย. 2565 0 126

Pretest ชุด 1/8 Pretest แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (40 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)

Pretest ชุด 1/8 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest ชุด 1/8 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

28 พ.ย. 2565 0 177

Pretest ชุด 1/8 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (100 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วย -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ

Pretest#1/7 Update 2565 แจกฟรี! แบบทดสอบแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชากฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร
Pretest#1/7 Update 2565 แจกฟรี! แบบทดสอบแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชากฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร

25 พ.ย. 2565 0 343

Pretest#1/7 Update 2565 แบบทดสอบแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชากฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ พร้อมใบเกียรติบัตร เนื้อหาแนวข้อสอบ ประกอบด้วย - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้

^