ป้ายกำกับ

คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ. เล่ม 2 แนวข้อสอบ + เฉลย ไฟล์ PDF ประกอบด้วย 3 ชุด
คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ. เล่ม 2 แนวข้อสอบ + เฉลย ไฟล์ PDF ประกอบด้วย 3 ชุด

23 ธ.ค. 2564 0 566

คู่มือ เตรียมสอบ ก.พ. เล่ม 2 แนวข้อสอบ + เฉลย ไฟล์ PDF ประกอบด้วย 3 ชุด ชุด 1 ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย (296 หน้า) ชุด 2 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (577 หน้า) ชุด 3 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ + เฉลย (605 หน้า)

บัญชีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บัญชีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

21 ธ.ค. 2564 0 354

หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง #มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้าย เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย เกี่ยวกับ

แจกฟรี! #คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย #สายอำนวยการ #สายบริหาร #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด 1 (ไฟล์ PDF)
แจกฟรี! #คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย #สายอำนวยการ #สายบริหาร #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด 1 (ไฟล์ PDF)

22 ธ.ค. 2564 0 368

แจกฟรี! #คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย #สายอำนวยการ #สายบริหาร #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหากฎหมาย ระเบียบที่ใช้สอบท้องถิ่น

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบกฎหมายสายอำนวยการและสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด 1 (ไฟล์ PDF)
รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบกฎหมายสายอำนวยการและสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด 1 (ไฟล์ PDF)

22 ธ.ค. 2564 0 83

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบกฎหมายสายอำนวยการและสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุด 1 (ไฟล์ PDF)

แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ

12 มิ.ย. 2563 0 26,026

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 https://is.gd/MLlugr จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 https://is.gd/BdOftA จุดเน้นที่อ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)

29 พ.ย. 2564 0 432

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)

พจนานุกรม สมรรถนะประจำผู้บริหาร
พจนานุกรม สมรรถนะประจำผู้บริหาร

16 ธ.ค. 2564 0 453

พจนานุกรม สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะด้านการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership-CL) สมรรถนะ ด้านความสามารถในการเป็นผู้นํา (Leadership- LEAD) สมรรถนะ ด้านความสามารถในการพัฒนาคน (Developing and Coaching- DC) สมรรถนะ ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strate

แจกฟรี #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น #ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 808 หน้า)
แจกฟรี #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น #ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 808 หน้า)

25 พ.ย. 2564 0 1,425

แจกฟรี คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น 2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 808 หน้า)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ)

14 ธ.ค. 2564 0 447

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับย่อ) #ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง #ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน #ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ #ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม #ยุทธศาสตร์ชาติด

“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ” นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น
“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ” นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น

06 ก.พ. 2562 0 7,688

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย ๑ วินัยและการรักษาวินัย ๒ การดำเนินการทางวินัย ๓ การรายงานการดำเนินการทางวินัย ๔ ปกิณกะ ๕ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ๖ การให้ออกจากราชการ ๗ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๘ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ๙ กา

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา ปี 2564 (แจกฟรี เฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น)
รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา ปี 2564 (แจกฟรี เฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น)

02 ธ.ค. 2564 0 218

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา ปี 2564 (แจกฟรี เฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น) (ไฟล์ pdf จำนวน 622 หน้า)

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)
รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)

25 พ.ย. 2564 0 169

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)

^