Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ มาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

27 พ.ค. 2565 0 7,584

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา ไม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 2563 0 2,394

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ครุภัณฑ์การเกษตร 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 4. ครุภัณฑ์การศึกษา 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9. ครุภัณฑ์โรงงาน 10. ครุภัณฑ์สานักง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 2563 0 4,804

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ครุภัณฑ์การเกษตร 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 4. ครุภัณฑ์การศึกษา 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9. ครุภัณฑ์โรงง

1
^