ป้ายกำกับ สอบท้องถิ่น

ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี!)
ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี!)

13 ก.ย. 2564 0 719

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี!) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 16 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ )
ชุดที่ 16 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ )

13 ก.ย. 2564 0 159

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ( ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 15 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 15 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 197

แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 14 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 14 แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 221

แนวข้อสอบ เรื่อง ระบบการจัดการองค์กร (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 13 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 13 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 74

แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 12 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 12 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 358

แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 11 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 11 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 214

แนวข้อสอบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แนวข้อสอบออนไลน์

ชุดที่ 10 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 10 แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 619

แนวข้อสอบความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดแจกฟรี!)
ชุดที่ 9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ชุดแจกฟรี!)

13 ก.ย. 2564 0 414

แนวข้อสอบความรู้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 8 แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 8 แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 171

แนวข้อสอบความรู้ ระเบียบฯ งานสรรบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี!)
ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี!)

13 ก.ย. 2564 0 289

แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 203

แบบทดสอบความรู้ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

16 ธ.ค. 2563 0 2,067

แบบทดสอบความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

07 ธ.ค. 2561 0 1,806

แบบทดสอบความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ)
ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ)

06 ต.ค. 2564 0 228

ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 93

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 114

VIP_ชุดที่ 19 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ

12 มิ.ย. 2563 0 23,238

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 https://is.gd/MLlugr จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 https://is.gd/BdOftA จุดเน้นที่อ

ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2564
ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2564

24 พ.ค. 2564 0 769

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน เจ้าพนั

^