Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.

17 ก.ย. 2560 0 2,908

หนังสือสำนักงาน ก จ ที่ มท 0809 2 ว 95 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

04 ก.ย. 2560 0 6,524

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ ศ 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ ศ 2546

^