Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

14 ก.ย. 2560 0 2,955

ประกาศ ก อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

14 ก.ย. 2560 0 11,571

หนังสือ ที่ มท 0809 3 ว 439 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

13 ก.ย. 2560 0 3,065

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม,พ ร บ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ ศ 2542

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13

21 ก.ย. 2560 0 4,688

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12

21 ก.ย. 2560 0 5,422

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4 0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1

21 ก.ย. 2560 0 5,433

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4

21 ก.ย. 2560 0 4,492

การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6

21 ก.ย. 2560 0 5,404

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7

21 ก.ย. 2560 0 4,819

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ ศ 2560

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

18 ก.ย. 2560 0 2,846

มท ๐๘๐๙ ๖ ว ๔๔ หลักสูตรที่ใช้คุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร พ ต ก

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ
สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ

18 ก.ย. 2560 0 2,952

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ ศ 2559

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน

18 ก.ย. 2560 0 3,220

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

^