ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

16 ก.ย. 2560 0 3,531

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 4101มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4102 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4103 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4

โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ

02 ก.ย. 2560 0 3,623

โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ พ ศ 2558

แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบท้องถิ่น จุดเน้นที่ออกสอบ แนวข้อสอบนักวิเคราะห์และตำแหน่งอื่นๆ

12 มิ.ย. 2563 0 38,975

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 https://is.gd/MLlugr จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 https://is.gd/BdOftA จุดเน้นที่อ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 2563 0 2,459

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ครุภัณฑ์การเกษตร 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 4. ครุภัณฑ์การศึกษา 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9. ครุภัณฑ์โรงงาน 10. ครุภัณฑ์สานักง

รวมกฏหมาย ระเบียบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
รวมกฏหมาย ระเบียบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

01 มี.ค. 2562 0 1,866

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0408.5/ว 27 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและ

รวมกฏหมายเลือกตั้ง ปี 2561
รวมกฏหมายเลือกตั้ง ปี 2561

28 ก.พ. 2562 0 3,583

ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกส

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.

27 ก.พ. 2562 0 3,542

คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง ส.ส. เล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ที่มา กระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งการกระทำผิด กฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู้ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ศึกษาเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันจะส

วิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,569

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 (1) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงเลือกตั้ง ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง (2) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

25 ก.พ. 2562 0 1,615

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2561 (1) การปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทำการปกติ ให้มีสิทธิเบิกงานค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท เศษชั่วโมงให้ปัดขึ้น (2) การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการในวันหยุด ให้มีสิทธิเบิกงานค่าตอบแทนได้ไม่

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,059

การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้รวมถึงบรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือ “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” ที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลใดๆ จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน รวมถึงการให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ ทรัพย์สิน หรือการให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าหรืออัตรา

จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร
จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

25 ก.พ. 2562 0 1,124

สำหรับการให้เงินตามประเพณี ตัวอย่างเช่น งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานเทศกาล งานขึ้นปีใหม่ งานศพ เป็นต้น ส่วนเหตุอันสมควร หมายถึง การให้ หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื

หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,101

ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 ก.พ. 2562 0 1,170

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

25 ก.พ. 2562 0 1,142

ซึ่งประกาศฉบับนี้ระบุ ตัวอย่างประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ส. และพรรคการเมือง ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น (2) ค่าจ้างแรงงาน เช่น ค่าจ้างผู้ช่

ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

25 ก.พ. 2562 0 937

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ส่วนพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 35,000,000 บาท

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของ อปท.

31 ต.ค. 2560 0 3,574

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท ฉบับที่ 3 พ ศ 2558

อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ [มกราคม 2559]
อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ [มกราคม 2559]

02 ก.ย. 2560 0 3,074

สำนักงบประมาณได้จัดทำหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการต่างประเทศ มกราคม 2559

ชุดวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(ภาค ข)ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ชุดวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(ภาค ข)ทุกตำแหน่งต้องสอบ

10 ก.ย. 2560 0 2,921

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาค ข ทุกตำแหน่งต้องสอบ เพื่อเป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 ก.ย. 2560 0 3,035

ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

17 ก.ย. 2560 0 3,945

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 91 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558
มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

17 ก.ย. 2560 0 5,092

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

17 ก.ย. 2560 0 3,681

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

17 ก.ย. 2560 0 3,991

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 2,984

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809 2 ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

16 ก.ย. 2560 0 4,458

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 5,437

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 124 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

^