Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ แนวข้อสอบท้องถิ่น

ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 3,307

แบบทดสอบความรู้ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ)
ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ)

06 ต.ค. 2564 0 797

ชุดที่ 38 แนวข้อสอบออนไลน์ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ]( 50 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

23 มี.ค. 2564 0 3,053

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 2) บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 3) บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)
*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)

27 พ.ย. 2561 0 65,535

*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์) - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16) - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 - แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม.

^