Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ แนวข้อสอบท้องถิ่น

Pretest # 1/1 (เฉพาะ VIP)แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (120 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
Pretest # 1/1 (เฉพาะ VIP)แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (120 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

02 พ.ค. 2565 0 506

Pretest#1/1 Update 2565 แนวข้อสอบ เตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น #ชุดวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เนื้อหาแนวข้อสอบชุดนี้ ประกอบด้วย แนวข้อสอบตรรกศาสตร์แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษาแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางแนวข้อสอบอนุกรมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทัวไปแนวข้อสอบเงื่

ชุดที่ 28 แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 25 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 28 แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 25 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 1,017

แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 25 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
ชุดที่ 28 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักที่ใช้สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (90 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 614

แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

ชุดที่ 32 Pretest_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ชุด ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (30 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 32 Pretest_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ชุด ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (30 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 4,344

ชุดที่ 32 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น ชุดที่ 32 Pretest_แบบทดสอบแนวข้อสอบ ชุด ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (30 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 2,179

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

ชุดที่ 47 แจกฟรี! แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 [ชุดแจกฟรี 50 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร]
ชุดที่ 47 แจกฟรี! แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 [ชุดแจกฟรี 50 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร]

20 ม.ค. 2565 0 7,981

ชุดที่ 47 แจกฟรี แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 [ชุดแจกฟรี 50 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร] #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคน

VIP_ชุดที่ 47 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ 150 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร)
VIP_ชุดที่ 47 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ 150 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร)

20 ม.ค. 2565 0 982

VIP_ชุดที่ 47 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ชุดติวสอบ 150 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แบบทดสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบ

ชุดที่ 25 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 25 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 2,749

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,116

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 60 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

ชุดที่ 24 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 24 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 1,323

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 712

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 พร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 พร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 8,632

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,068

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดติวสอบข้อ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)

07 ธ.ค. 2561 0 4,270

แบบทดสอบความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร#ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 20 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 20 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 3,318

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,041

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

ชุดที่ 18 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 18 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 12,092

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 526

VIP_ชุดที่ 18 แบบทดสอบ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมใบเกียรติบัตร #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)
ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)

13 ก.ย. 2564 0 10,634

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 1,441

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดติวสอบพร้อมใบเกียรติบัตร) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

^