Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ

รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น
รายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น

10 ก.ย. 2560 0 14,894

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น

^