Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ

แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

01 ธ.ค. 2561 0 12,922

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 191 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ระบบแท่ง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล การเล

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 พ.ย. 2561 0 10,236

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดห

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

15 พ.ย. 2561 0 10,565

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจ

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

13 พ.ย. 2561 0 12,714

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

18 ก.ค. 2561 0 3,500

มท 0816.2/ว 1913 ลงวันที่ 25 มืถุนายน2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

16 พ.ค. 2561 0 6,908

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 พ.ค. 2561 0 3,736

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

16 พ.ค. 2561 0 5,480

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง
ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง

15 ก.ย. 2560 0 19,607

มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี 2557 2558 ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้มีแจ้งเวียนหนังสือสั่งการ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11 ก.ย. 2560 0 5,215

ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือ

^