Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

27 ธ.ค. 2562 0 37,150

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

วันลาของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
วันลาของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน

05 พ.ค. 2563 0 53,820

ประเภทการลา มี 11 ประเภท ได้แก่ 1 ลาป่วย (ลาได้ 60 วัน) 2 ลาคลอดบุตร (ลาได้ 90 วัน) 3 ลากิจส่วนตัว (ลาได้ 30 วัน) 4 ลาพักผ่อน (ลาได้ 10 วัน) 5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (ลาได้ 120 วัน) 6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 7 ลาไปศึกษา ฝึก

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 มี.ค. 2565 0 65,535

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสําคัญอย่างไร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความสําคัญอย่างไร

08 ก.ค. 2566 0 421

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ รวมถึงเป็นเป้าหมายร่วมที่คนในสังคมพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปในทิศ

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

03 ก.ค. 2566 0 583

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ได้แก่ กฏหมาย หนังสือแจ้งเวียน ตัวอย่างประกาศ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ คำถามคำตอบ คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟิก และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-1
หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-1

08 ก.ย. 2560 0 3,721

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

ที่ มท 0809.6/ว 137 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ที่ มท 0809.6/ว 137 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

06 ม.ค. 2566 0 3,967

หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 173 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้กำหนดต

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

14 ต.ค. 2560 0 47,453

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-2
หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-2

08 ก.ย. 2560 0 3,764

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

20 พ.ย. 2560 0 18,083

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

13 พ.ย. 2560 0 12,485

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External แบบสำรวจความคิดเห็น

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2560 0 24,445

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

30 ต.ค. 2560 0 13,536

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808 2 ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

^