Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน ตําแหน่งครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 ก.ค. 2564 0 7,264

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 23 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใ

แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564
แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564

05 ก.ค. 2564 0 18,952

แบบประเมิน LPA 2564 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการบริหารจัดการ 2) การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3) การบริหารงานการเงินและการคลัง 4) การบริการสาธารณะ 5) ธรรมาภิ

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

03 ก.ค. 2564 0 5,018

หนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 18 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.อบต. และ ก.ท. ที่ มท 0809.1/ว 1703 ลงวันที่ 30 ต

ประกาศคณะกรรมการกลางนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการกลางนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

23 มิ.ย. 2564 0 12,890

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศคณะกรรมการกลางนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

05 ม.ค. 2564 0 52,626

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (1) ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 2563 0 6,027

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2. ครุภัณฑ์การเกษตร 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ 4. ครุภัณฑ์การศึกษา 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9. ครุภัณฑ์โรงง

คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 ก.พ. 2563 0 47,873

ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อน

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)

31 ต.ค. 2561 0 38,382

บัญชี 5 เงินเดือนท้องถิ่น บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น, บัญชีเงินเดือนท้องถิ่นในระบบแท่ง, บัญชีเงินเดือน อบต.เทศบาลและ อบจ., แท่งเงินเดือนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

22 ก.ย. 2563 0 9,406

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมา

เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

17 มี.ค. 2562 0 5,113

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยสรุปว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และเห็นชอบให้มีการ

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

06 มี.ค. 2562 0 8,522

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และก

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

05 มี.ค. 2562 0 35,609

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือที่อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงว

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

04 มี.ค. 2562 0 16,885

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท

เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

27 ก.พ. 2562 0 3,969

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.พ. 2562 0 17,304

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 29 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

19 ก.พ. 2562 0 11,446

- มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

^