Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

14 ต.ค. 2560 0 35,318

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 13,482

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

20 พ.ย. 2560 0 14,533

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

13 พ.ย. 2560 0 12,017

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External แบบสำรวจความคิดเห็น

ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ หนังสือซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

08 พ.ย. 2560 0 20,038

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 3 ว 5759 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

30 ต.ค. 2560 0 12,907

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808 2 ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่

04 ต.ค. 2560 0 1,710

ประกาศ ก พ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 3 พ ศ 2560

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-2
หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-2

08 ก.ย. 2560 0 2,981

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

^