Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

05 มี.ค. 2562 0 31,768

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือที่อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงว

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

04 มี.ค. 2562 0 12,362

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท

เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง
เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

27 ก.พ. 2562 0 3,335

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.พ. 2562 0 13,267

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 29 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกําหนดจํานวนตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

19 ก.พ. 2562 0 9,517

- มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ก.พ. 2562 0 9,979

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ • การขอรับบำเหน็จบำนาญ • การขอโอนเงินบำเหน็จบำนาญฯ เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

09 พ.ย. 2561 0 7,282

-วิสาหกิจชุมชน คือ -ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน -ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน -รายชื่อวิสาหกิจชุมชน -แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน -การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน -ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว ครั้งที่ 6
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว ครั้งที่ 6

01 พ.ย. 2561 0 6,698

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ

ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 ก.ย. 2561 0 2,811

ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หลักเกณฑ์การจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร 3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 14,196

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่

04 ต.ค. 2560 0 1,955

ประกาศ ก พ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 3 พ ศ 2560

^