Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานหลักเกณฑ์

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ก.พ. 2562 0 11,295

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อหาประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ • การขอรับบำเหน็จบำนาญ • การขอโอนเงินบำเหน็จบำนาญฯ เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

09 พ.ย. 2561 0 8,688

-วิสาหกิจชุมชน คือ -ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน -ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน -รายชื่อวิสาหกิจชุมชน -แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน -การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน -ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว ครั้งที่ 6
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว ครั้งที่ 6

01 พ.ย. 2561 0 8,101

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ

ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 ก.ย. 2561 0 4,889

ประเด็นคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หลักเกณฑ์การจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร 3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

16 พ.ย. 2560 0 15,121

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนา คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่

04 ต.ค. 2560 0 2,296

ประกาศ ก พ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ฉบับที่ 3 พ ศ 2560

^