Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ หนังสือ หลักเกณฑ์

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

14 ก.ย. 2560 0 2,725

ประกาศ ก อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

14 ก.ย. 2560 0 10,720

หนังสือ ที่ มท 0809 3 ว 439 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

18 ก.ย. 2560 0 2,518

มท ๐๘๐๙ ๖ ว ๔๔ หลักสูตรที่ใช้คุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร พ ต ก

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ
สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ

18 ก.ย. 2560 0 2,706

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ ศ 2559

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน

18 ก.ย. 2560 0 3,011

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง อบจ.

17 ก.ย. 2560 0 2,675

หนังสือสำนักงาน ก จ ที่ มท 0809 2 ว 95 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

^