แบบทดสอบออนไลน์

ศูนย์เรียนรู้คนท้องถิ่น แบบทดสอบความรู้ กฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลยแจกฟรี
ประกาศรายชื่อและมอบใบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อและมอบใบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

05 Mar 2021 0 2,727

ประกาศรายชื่อและมอบใบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

แบบทดสอบชุดที่ 31 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
แบบทดสอบชุดที่ 31 แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน

09 Apr 2021 0 672

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกแนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ตัวอย่างคำถาม การจัดตั้งคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับตําบลมีประโยชน์อย่างไร ก. ประชาชนจะได้มีเพื่อนไว้ปรึกษางาน ข. เกิดการประสานงานระหว่างข้าราชการด้วยกันในระดับตําบลหมู่บ้าน

แบบทดสอบชุดที่ 29 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แบบทดสอบชุดที่ 29 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

06 Apr 2021 0 1,076

สอบท้องถิ่น สอบบรรจุท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกแนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี!!

แบบทดสอบชุดที่ 28 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-V1
แบบทดสอบชุดที่ 28 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-V1

16 Mar 2021 0 709

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-V1 ตัวอย่างคำถาม การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆให้คำนึงถึงข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) จำนวนและความหนาแน่นของประชากร ข) เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ค) พื้นที่ที่

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 24 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 24 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

08 Mar 2021 0 731

ชุดที่ 24 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม แบบทดสอบความรู้

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 25 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 25 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

09 Mar 2021 0 1,675

แบทดสอบความรู้ชุดที่ 25 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตัวอย่างคำถามแบบทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลแล้ว ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายในกี่วัน

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 26 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 26 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

10 Mar 2021 0 1,434

แบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ชุดที่ 26 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ตัวอย่างคำถามแบบทดสอบ ข้อใดเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

10 Mar 2021 0 825

ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ตัวอย่างคำถามแบบทดสอบ ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนว

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 22 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 22 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

20 Feb 2021 0 634

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 22 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตัวอย่างคำถาม เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐที่ได้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 21 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 21 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

20 Feb 2021 0 2,319

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 21 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตัวอย่างแบบทดสอบ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการ

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 20 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 20 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

20 Feb 2021 0 2,172

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ชุดที่ 20 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตัวอย่างแบบทดสอบ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ในส่วนของผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยใครดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 19 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 19 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

20 Feb 2021 0 668

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 19 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตัวอย่างแบบทดสอบ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากที่เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจัง

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 18 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 18 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

20 Feb 2021 0 519

ตัวอย่างแบบทดสอบ ชุดวิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับคำอุทธรณ์

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 17 พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 17 พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

19 Feb 2021 0 2,269

แบบทดสอบความรู้ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น พระราชบัญญัติความรับผิดความละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 16 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 16 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

19 Feb 2021 0 792

แบบทดสอบความรู้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตัวอย่างแบบทดสอบ ใครเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ข้อใดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออ

^