Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ข่าวคนท้องถิ่น

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567

23 พ.ค. 2567 0 74

!ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567 การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปี 2566
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปี 2566

19 ธ.ค. 2566 0 470

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื

เปิดสอบบรรจุตำแหน่งปลัดอำเภอกว่า 100 อัตรา กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดสอบบรรจุตำแหน่งปลัดอำเภอกว่า 100 อัตรา กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ย. 2566 0 1,193

ด้วยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว

สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566
สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566

12 ม.ค. 2566 0 884

สำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้ผู้สนใจสอบ ภาค ก ปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566ก่อนวันรับสมัครสอบ ปี 2566 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2566 โดยจะเปิดรับสมัครสอบจร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ตำแหน่ง 208 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ตำแหน่ง 208 อัตรา

30 พ.ค. 2565 0 2,281

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบั

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565

30 มี.ค. 2565 0 1,289

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565 จำนวน 25 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)

29 พ.ย. 2564 0 3,166

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

19 พ.ย. 2564 0 1,620

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 7/9/2564
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 7/9/2564

07 ก.ย. 2564 0 3,026

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพ

ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2564
ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบปลัดอำเภอ ปี 2564

24 พ.ค. 2564 0 6,574

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน เจ้าพนั

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

23 มี.ค. 2564 0 25,304

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 2) บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 3) บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)
*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)

27 พ.ย. 2561 0 65,535

*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์) - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16) - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 - แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

27 ก.พ. 2563 0 4,532

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)

27 ก.พ. 2563 0 12,280

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนตำบล)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนตำบล)

27 ก.พ. 2563 0 6,287

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

27 ก.พ. 2563 0 3,689

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)

18 ก.พ. 2563 0 4,776

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

25 ก.พ. 2562 0 4,024

ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกส

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-ความเป็นมาโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-ความเป็นมาโครงการ

08 พ.ย. 2561 0 2,510

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-ความเป็นมาโครงการ

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative Accounting System )
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative Accounting System )

04 ก.ย. 2561 0 15,570

e-LAAS ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative Accounting System ) e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงานการ รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของ อปท. กรมส่งเสร

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30 ส.ค. 2561 0 4,237

1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 2.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 3.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

29 ส.ค. 2561 0 11,829

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ๒. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ทำบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จำนวน และขนาด ๔. กรมธนารักษ์ส่งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ อปท.

ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงิน
ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงิน

27 ส.ค. 2561 0 2,763

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7033 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำบัญชีเพื่อปิดงบประมาณการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปิดงบ

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

27 ส.ค. 2561 0 1,611

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง

01 ส.ค. 2561 0 3,113

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2327 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.ค. 2561 0 12,255

หนังสือราชการ ที่ มท 0816.2/ว 6056 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

23 ก.ค. 2561 0 1,431

ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ อบต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕)

หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

23 ก.ค. 2561 0 2,312

หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว2142)

แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 ก.ค. 2561 0 3,495

แนวทางปฏิบัติในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว197)

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ

23 ก.ค. 2561 0 1,116

ตอบข้อหารือเรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและการสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้หรือไร้ญาติ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/2149)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร

23 ก.ค. 2561 0 7,132

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

20 ก.ค. 2561 0 1,253

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แนวทางคดีปกครองเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของท้องถิ่น คดีหมายเลขแดงที่ อ.214
แนวทางคดีปกครองเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของท้องถิ่น คดีหมายเลขแดงที่ อ.214

18 ก.ค. 2561 0 1,442

แนวทางคดีปกครองเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของท้องถิ่น คดีหมายเลขแดงที่ อ.214/2554 คดีหมายเลขดำที่ อ.142/2549 ชื่อผู้ฟ้องคดี นางทองเต็ม โคสูงเนิน ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

วิธีตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ
วิธีตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ

07 ธ.ค. 2560 0 20,003

กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าราชการตำรวจ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น

03 พ.ย. 2560 0 3,429

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค ในการสอบแข่งขัน ปี 2560

^